Close search

Zámek Hluboká nad Vltavou: Technologický zázrak ukrytý pod fasádou

archiv Zdroj: archiv

Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejkrásnějším památkovým objektům v naší zemi. Málokdo ale ví, že pod fasádou se ukrývá technologický zázrak z dílny Trade Fides, který celý historický skvost chrání pro další generace.

Na začátek něco o tom, jakou historickou hodnotu pro Česku zámek Hluboká nad Vltavou představuje: Do své dnešní romantické podoby ve stylu nové gotiky byl zámek přestavěn ve druhé polovině 19. století knížetem Janem Adolfem II Schwarzenbergem a jeho ženou, kněžnou Eleonorou inspirovanými královským zámkem Windsor v Anglii.

Vzniklo tak překrásné dílo se zdobnými detaily věžiček, cimbuří, balkónů, krakorců, oken a dalších architektonických detailů. Stejně jako uchvátí vnější vzhled zámku, užasne návštěvník i při prohlídce interiérů. Stěny a stropy sálů a salonů jsou bohatě zdobeny táflováním z několika druhů vzácných dřevin s bohatě vyřezávanými prvky, kazetové výplně jsou ze zlacené kůže zdobené květinovými vzory, mnohé z pokojů jsou dekorovány želvovinou, zříceninovým mramorem či tapisériemi. A to vše je nutné chránit!

Slovy Trade Fides

V roce 1993 jsme byli vybráni, abychom pro tento architektonicky členitý objekt navrhli instalaci elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), aby zámek Hluboká jako národní kulturní památka byl chráněn pro další generace. Zadání Národního památkového ústavu respektive jeho územního pracoviště v Českých Budějovicích jakožto správce zámku přitom bylo velmi náročné – do reprezentačních prostorů v prvním a pokojů ve druhém patře zámku nesměly být vedeny kabely.

Na základě tehdy dostupných technologií jsme se rozhodli využít bezdrátové řešení systému, které bylo unikátně navrženo tak, aby plně vyhovovalo platným normám a podmínkám pro bezpečnostní instalace v kulturních památkových objektech. Hardwarová část EZS byla řešena produkty amerického výrobce ITI. Celý systém sloužil při pravidelné servisní a profilační činnosti našich techniků velice spolehlivě, ale fyzicky a technologicky stárnul. Nicméně po několika letech nastal vzhledem k rychlému technologickému vývoji problém se zajišťováním náhradních dílů. Jelikož současně došlo ke změně norem, a zvýšily se nároky na funkcionalitu bezpečnostních systémů bylo zřejmé, že příští systém již nemůže být bezdrátový.

Když  v roce 2003 zahájil Národní památkový ústav v Českých Budějovicích III. etapu rekonstrukce zámeckých fasád včetně samotného průčelí zámku Hluboká nad Vltavou, nabídla naše společnost originální řešení instalace kabelových tras pro elektronickou zabezpečovací signalizaci, a to vedením v rekonstruované fasádě. Náš návrh byl přijat, a zahájili jsme přípravu detailní a náročné projektové dokumentace pro samotnou realizaci.

Minimální zásahy do fasády

Stěžejním cílem bylo, aby zásahy do fasád byly minimální. Proto byla vytvořena páteřní trasa pro vedení komunikačních kabelů v půdních prostorách zámku. Od ní byly vyvedeny odbočky k plášti a průrazy na fasádu. Svislými trasami ve fasádě byly vedeny trubní rozvody pro instalaci kabelů, které byly zaústěny do jednotlivých sálů, salonů a pokojů ve druhém a prvním patře zámku. Každá tato trasa byla pečlivě připravena, zakreslena do výkresů pohledů fasád a konzultována s autorem projektu rekonstrukce Ing. Arch. Miroslavem Tupým a odbornými pracovníky NPÚ, zejména pak s panem Josefem Masarykem a s kastelánem zámku Ing. Miroslavem Pavlíčkem. Bylo nutné vyhnout se všem architektonickým citlivým detailům a dekoracím na průčelí zámku. Přednostně se tedy využívaly části fasády v okolí svodů dešťové vody a místa s opadanou omítkou.

Při samotné instalaci postupovali naši technici velice citlivě a s maximální odbornou péčí. Své jednotlivé kroky přitom průběžně koordinovali s pracovníky firmy, provádějící samotnou rekonstrukci fasád. Celá akce probíhala čtyři roky a byla ukončena v roce 2007.

Vzniklo dílo, které umožnilo kompletní náhradu dožívajících bezdrátových detektorů standardním systémem EZS. Navržené koncepce rozvodů navíc umožní kdykoliv v budoucnu výměnu systému za nové technologie, které budou moci být v prostorách zámku aplikovány, aniž by došlo k zásahům do stavebních konstrukcí této velkolepé památky.

Nejčtenější články