Close search

Základní typy poruch osobnosti podle psychologů. Znáte je?

profimedia.cz Zdroj: profimedia.cz

Dříve se označovaly termínem psychopatie, dnes se jim říká poruchy osobnosti. Jde o celý soubor poruch, které jsou definovány určitými povahovými odchylkami. Tyto odchylky, hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování, se mohou projevovat v různých oblastech podle toho, o jakou konkrétní poruchu jde. Poznáte je?

Pro zjednodušení se dají poruchy osobnosti rozdělit do tří základních typů. Tyto typy či klastry poruch osobnosti se společnými rysy popisuje MUDr. Přemysl Suchomel, přednosta oddělení 14 Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod ve svém článku takto:

 • podivíni, excentrici
 • lidé afektivní, emotivní, dramatizující
 • lidé úzkostní, uhýbaví, ustrašení

Podivíni a excentrici

Psychiatrie mezi podivíny a excentriky řadí tři poruchy osobnosti. Dvě z nich svým názvem odkazují na schizofrenii, která však představuje závažné duševní onemocnění. První porucha se pojí s paranoiou,, dle Prof. MUDr. Cyrila Höschla DrSc. FRCPsych. tento termín dříve označoval obecně šílenství.

 • Paranoidní porucha osobnosti – typicky se projevuje vlastnostmi jako je vztahovačnost či žárlivost, lidé si neustále na něco stěžují
 • Schizoidní porucha osobnosti – lidé uzavření do sebe, lhostejní ke kritice i chvále
 • Schizotypální porucha osobnosti – vyznačuje se vskutku podivným až magickým chováním, vyjadřováním a projevy

Afektivní, emotivní, dramatizující lidé

V této skupině jsou zařazeny takové poruchy, které zpravidla nejde přehlédnout. Emoce a projevy lidí s těmito poruchami jsou extrémně výrazné.

 • Disociální porucha osobnosti – lidé s absencí empatie a jakéhokoliv respektu k druhým, nezřídka se sklony k agresivitě
 • Emočně nestabilní porucha osobnosti – lidé s proměnlivým a nepochopitelným chováním, často je motivováno strachem z opuštění
 • Histrionská porucha osobnosti – teatrální chování je provázeno touhou stát se středem pozornosti
 • Narcistická porucha osobnosti – vnitřní nejistota se projevuje povýšeným a arogantním přístupem k ostatním

Úzkostní, uhýbaví, ustrašení lidé

Tato skupina poruch vede jedince do izolace. Vše, co dělají, dělají pod vlivem svého strachu.

 • Vyhýbavá porucha osobnosti – lidé pociťují trvalé napětí a obavy, neustojí odmítnutí ani kritiku jiných
 • Závislá porucha osobnosti – svůj život podřizují svému okolí, cítí se bezmocní, potřebují jiné
 • Anankastická porucha osobnosti, také obsedantně-kompulzivní porucha – bývají to rigidní perfekcionisté, trpí pochybnostmi, nesnášejí změny

Změnit osobnost člověka?

Poruchy osobnosti jsou typicky celoživotní. Změnit osobnost člověka jednoduše nejde, přesto se dá na sobě pracovat a zmírnit projevy své poruchy.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE, JAK SE DÁ S PORUCHOU OSOBNOSTI BOJOVAT:

Zdroje:

http://www.plhb.cz/content/poruchy-osobnosti

http://www.hoschl.cz/?text=2390&lang=czh

ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Porucha_osobnosti

Nejčtenější články