Close search

Vědci odhalili, co z lidí dělá poslušné ovce. Nepatříte mezi ně?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Některé studie z třicátých let minulého století i drastické obrazy 2. světové války, kdy lidé bezmezně následovali svého vůdce, vzbudily diskuzi o míře sociálního vlivu na člověka. I proto provedl v padesátých letech minulého století psycholog židovského původu Salomon Asch několik experimentů. Měly objasnit vliv skupiny na jedince, bohužel dospěly k závěrům, kterým se dodnes těžko věří.

Co odhalil Aschův test konformity?

Tzv. Aschův test konformity prokázal, že i lidé, kteří nejsou pod přímým nátlakem, odpovídají na zcela jednoznačnou otázku záměrně špatně. A to jen proto, že zrcadlí odpovědi ostatních lidé ve skupině.

Konformita, tedy přizpůsobení se většinovým názorům a normám skupiny, je člověku vlastní. Stále se tomu však nechce věřit, i přes zmiňované studie. I další pokusy prokázaly nadmíru snadnou ovlivnitelnost člověka ostatními, například Milgramův test poslušnosti. Lidé v tomto testu jednali velmi sadisticky na základě příkazu autority i přesto, že to odporovalo jejich morálním zásadám. Za svá rozhodnutí se přitom necítili odpovědní.

Nejde však jen o autority. Pohnutky, které vedou člověka ke konformitě, pramení z jeho přirozených potřeb. Morton Deutsch a Herold Gerald ve své studii definují dva faktory, které se podílejí na přizpůsobování člověka většině. Hovoří o tzv. normativním a informačním sociálním vlivu.

Normativní a informační sociální vliv

Normativní sociální vliv souvisí s potřebou mít pravdu. Každá skupina má dané normy, zvyky a postoje. Odlišnosti jsou vnímány negativně a nezřídka trestány. Lidé se proto přizpůsobují skupině ze strachu z nepřijetí, odmítnutí či dokonce trestu.

Informační sociální vliv souvisí s potřebou být oblíben a respektován ostatními. Normám, zvykům a postojům ve skupině se podřizujeme kvůli vlastní nejistotě. Věříme proto názorům druhých, jejich chování považujeme za směrodatné.

Vliv ostatních na jedince objasňuje ve své teorii vlivu také jeden z nejznámějších sociálních psychologů současnosti Robert B. Cialdini. Definuje celkem šest principů neboli zbraní vlivu. Blíže vás s nimi seznámí fotogalerie.

Literatura

Cialdini, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Praha: Jan Melvil Publishing, 2014.

Odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA

https://www.youtube.com/watch?v=rdrKCilEhC0

https://psycnet.apa.org/record/1957-02366-001

https://cialdini.socialpsychology.org/

Nejčtenější články